Agile jest opisem wszystkich nowych metodologi wytwarzania produktu opartych na ciągłych zmianach wymagań, dostosowywaniu rozwiązań, iteracyjnych wydaniach i udziału interesariuszy w trakcie wytwarzania projektu. 

Scrum jako proces empiryczny

Scrum jest zbiorem zasad i reguł które stanowią podstawowe wartości i reguły Agile. Wprowadza nowe pojęcia i instruuje jak przedsiębiorstwa powinny działać aby zachować zwinność, nie tylko w komunikacji ale też w działaniu. Podstawą Scrume jest Empiryzm

Empiryzm (od stgr. ἐμπειρία empeiría – „doświadczenie”) – doktryna filozoficzna głosząca, że źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie lub przede wszystkim bodźce zmysłowe docierające do naszego umysłu ze świata zewnętrznego, zaś wszelkie idee, teorie itp. są w stosunku do nich wtórne.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Empiryzm

W procesie wytwarzania oprogramowania bodźcami które powodują zmianę procesu pracy są reakcje interesariuszy, czyli końcowych użytkowników. Iteracyjne podejście pozwala na częsty kontakt  i informacje zwrotne. Scrum ogranicza maksymalną długość sprintu do 1 miesiąca, lecz w praktyce stosuje się 2 max 3 tygodniowe okresy czasu. Jest to optymalna długość jeżeli chodzi o tworzenie oprogramowania – pozwala na dokładne stworzenie Przyrostu oraz kolejne wydanie oprogramowania.

Zmiana i dostosowanie każdego dnia

Agile oznacza zwinność, dostosowanie, otwartość. Osoby które lubią osiągać sukcesy bardzo szybko się dostosują do tych zasad, wystarczy stworzyć zespół osiągający dobre rezultaty. Scrum wymaga codziennej komunikacji opartej na zaufaniu. Główne wartości w tym procesie to: 

Podczas codziennych spotkań, gdy przebiega ono w sposób poprawny, członkowie szczerze wymieniają się swoimi poglądami, uwagami – to powoduje zupełnie inne spojrzenie na tworzone oprogramowanie. Każde spotkanie jest dobrym miejscem do wprowadzenia zmian w procesie wytwarzania aby osiągnąć wspólny cel.

Cel niezmienny – zmienia się sposób osiągnięcia

Podczas prac w framworku Scrum występują wydarzenia które mają ściśle opisany przebieg (o to dba Scrum Master). W ich trakcie uczestnicy wymieniają się poglądami, problemami i pomysłami na rozwiązanie. W kilku wydarzeniach, uczestniczą osoby spoza zespołu, np podczas Sprint Review – zapraszani są interesariusze, podczas Planowania i Daily – można zaprosić ekspertów w celu wyjaśnienia kwestii technicznych.

Lecz kluczem do osiągnięciu celu jest praca zespołowa i ciągłe dostosowywanie procesu, komunikacji i rozwiązań. Jedyne co się nie zmienia w trakcie jednego Sprintu jest Sprint Goal. Cel który zespół zobowiązał się wykonać, mając dostatecznie dużo informacji, bez nacisków ze strony menedżerów, prezesów. Bardzo często pierwsze pomysły na rozwiązanie zadań okazują się błędne i w trakcie prac należy zmienić podejście, dopytać się o szczegóły itp. można nawet stwierdzieć że jedyne co pewne to zmiania.